ПГХВТ д-р Г. Павлов

Бюджет 2019

Новини

  1. Професионалната гимназия по хранително-вкусови технологии „Проф. д-р Георги Павлов“ в кв. „Илинден“ е с напълно ремонтирана учебна база.

Ремонтът на училището е на стойност малко над 1 611 000 лева, финансиран по приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ на Оперативна прогарама „Региони в растеж“ 2014-2020, а Столичната община е бенефициент по проекта.

Строително монтажните работи включват реконструкция на учебната инфраструктура, както и цялостно обновяване на дворното пространство.

В момента в професионалната гимназия се обучават  ученици в дневен, задочен и дуален режим на обучение, в три специалности: „Производство на месо, месни продукти и риба“, „Производство на захар и захарни изделия“ и “ Производство и преработка на мляко и млечни продукти“.

  1. От 28.06.2018 г. специалност “Производство на месо, месни продукти и риба” е обявена за защитена специалност С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 111 ОТ 25 ЮНИ 2018 Г. в сила от 28.06.2018 г. Обн. ДВ. бр.54 от 29 Юни 2018г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК СЪС ЗАЩИТЕНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА СПЕЦИАЛНОСТИ .

ПРОЕКТИ: „ИКТ В ОБРАЗОВОНИЕТО”, „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ”, «Достъпна архитектурна среда», «Твоят час», НП «На училище без отсъствия» мярка «Без свободен час», «Развитие на професионалното образование съвместно с работодател» по оперативна програма Развитие на човешките ресурси, Дуално обучение-ДОМИНО, «Хранително-вкусови и агро-индустриални училища към предприемачество чрез разкази и дигитални технологии» по програма Еразъм, Региони в растеж и др.

ПГХВТ е единственото училище в България, в което се обучават ученици по специалността «Производство и преработка на мляко и млечни  продукти” . ПГХВТ е пилотно училище от учебната 2015/2016 г. по проект ДОМИНО – дуално обучение /обучение чрез работа/ в България. Проектът  се изпълнява от Министерството на образованието и науката в сътрудничество с Швейцарския федерален институт на професионалното образование и обучение.

Страници:«1...789101112131415»
Show MapHide Map