ПГХВТ д-р Г. Павлов

ВАЖНО!

От 16.03.2020 г. ПГХВТ „Проф. д-р Георги Павлов “ премина на интерактивно дистанционно обучение.

Двата основни софтуерни продукта, които се използват са ZOOM Cloud Meetings и Google Classroom. Чрез тях се осъществяват конферентни разговори и видеоконференции. В реално време преподавателя води часове с учениците.

Също така има виртуални класни стаи, където се качват материали, занятия, тестове, домашни и се следи индивидуално за тяхното изпълнение.

В допълнение, училището използва още много други онлайн ресурси, като Уча.се, Microsoft Teams, Klett, Cambridge Bookshelf и др. 

Чрез изградената система учениците могат да работят, както и през компютър, така и през смартфон.

Скъпи ученици, Във връзка със заповед № РД09-155/ 24.01.2020 г.

Скъпи ученици,
Във връзка със заповед № РД09-155/ 24.01.2020 г. на Министъра на образованието и науката и писмо с изх. № РУО1-1996/24.01.2020 г. на Началника на РУО София-град, дните от 27 януари до 04 февруари 2020 г. включително се определят за неучебни дни за учениците от област София-град.

Учебното съдържание ще бъде преструктурирано.

От ръководството на ПГХВТ

Доклад относно получените и изразходвани средства към 30.12.2019г.

ПГХВТ „Проф.Д-р Георги Павлов”

Д О К Л А Д 

Относно: получените и изразходвани средства към 30.12.2019г.

                          С Заповед на Кмета на Столична Община са ни предоставени разпределените бюджетни средства за 2019 г. по дейности, както следва: 

                            Дейност 326  – 957 258 лв.

                            Дейност 338 –    14 020 лв.                     

                         Постъпилите субсидии по приходната част на бюджета към м.12.2019г. са в размер на 1 018 612,00лв. и са извършени разходи, по държавна  дейност, както следва : 

 1. Средства за фонд работна заплата в размер на 510 506,00 лв.
 2. Разходи за персонала по извънтрудови правоотношения – 

4 032,00лв,

 1. Разходи за СБКО и представително облекло на педагогическия персонал – 16 475,00 лв.
 2. Обезщетения на персонала по Кодекса на труда – 18 747,00 лв.
 3. Разходи за задължителни осигурителни вноски от работодател – 

132 060,00 лв.

 1. Разходи за постелен инвентар и работно облекло – 2 400,00 лв
 2. Учебници и учебни помагала – 907,00лв.
 3. Разходи за материали – 62 527,00 лв.
 4. Разходи за вода, горива, ел.енергия и топлофикация в размер на  

20 083,00 лв.

 1. Разходи за външни услуги – 19 312,00 лв.
 2. Разходи за застраховане – 534,00 лв.
 3. Стипендии на ученици – 41 037,00 лв.
 4. Придобиване на компютри и хардуер – 1 140,00 лв.
 5. Придобиване на други машини и оборудване – 1 838,00 лв.

Общ разход към 30.12.2019г. – 831 598,00лв.

Преходен остатък – 187 014,00 лв

Изготвил доклада : Десислава Георгиева

 

                          

Страници:«123456789...14»
Show MapHide Map