ПГХВТ "Професор д-р Георги Павлов" – София

Доклади

ДОКЛАД

ПГХВТ „Проф.Д-р Георги Павлов” Д О К Л А Д  Относно: получените и изразходвани средства към 31.12.2020г.                           С Заповед на Кмета на Столична Община са ни предоставени разпределените бюджетни средства за 2020 г. по дейности, както следва:                              Дейност 326  –…