ПГХВТ „Г.Павлов“ участва като партньор.

F.A.S.T.E.S.T- “Хранително-вкусови и агро- индустриални училища към предприемачество чрез разкази и дигитални технологии” e Европейски проект, финансиран по програмата Еразъм ➕ проект  започнал през ноември 2015, обединяващ стабилно партньорство състоящо се от 10 организации и училища от пет различни страни с цел подобряване на аграрното и професионалното образование и обучение.

Какъв е проекта F.A.S.T.ES.T EU ?

Проектът води до привеждане в действие препоръките на Европейския съвет в „Заключения относно предприемачеството в образованието и обучението” (02.17.15) защото предприемачеството в образованието и обучението може да насърчи пригодността за заетост, самонаетост и активно гражданство, също така да развие  приспособимостта на учителите по професионално образование, които трябва да бъдат окуражени да насърчат предприемаческия дух и умения в учениците, а институциите трябва да предложат креативна обучителна среда и да насърчи активното участие на общността като цяло.

Какви са целите на проекта?

Проекта F.A.S.T.E.S.T цели да помогне на учителите да възприемат по-иноваторски подход към образованието чрез различни креативни методи на обучение и да ги насърчат да използват съвременни технически средства  за да подобрят образователните методи. Впоследствие, учителите ще могат да помогнат на своите ученици да развият предприемачески умения, както в общ така и в специфичн аспект на аграрно-промишления сектор. Проектът също има за цел да развие и приложи способностите на учителите да приемат иновативни обучителни подходи на европейско равнище, което съответства на практиките на „Разказване на истории“ на цифровите умения на сътворените мега – видео клипове и темата за предприемачеството.

Какви резултати се очаква да бъдат постигнати чрез проекта?

Проектът ще окаже въздействие върху учители и обучителите в средното образование, като им предостави необходимите инструменти, да възприемат по-иновативни методи на обучение, базирани на разказване на истории и дигитални компетенции, и целящи да развият предприемаческите умения на обучаемите. Учениците ще култивират предприемачески дух и ще се сдобият със знания за дигиталните разкази, както в общ така и в специфичн аспект на аграрно-промишления сектор. Основните продукти на проекти, които ще допринесат за постигането на тези резултати са осем мега- видео клипа (интерактивни видео- клипа с линкове) които ще служат като методическо ръководство за ефективно използване на дигиталните разкази за развитие на предприемаческите умения на учениците.

Учредителна среща в Парма, Италия

На 10 – 11 декември 2015 г, в Парма, Италия се състоя учредителната среща по проекта F.A.S.T.E.S.T, домакин на събитието беше организацията Cisita Parma. Десет партньора се срещнаха и всеки един представи своята организация/училище, беше проведена конструктивна дискусия относно най-спешните стъпки, които трябва да бъдат предприети в началото на проекта. Партньорите разискваха техните задачи и отговорности, и проекта като цяло, имайки в предвит  стандартите на ЕС ,както и съдържанието на проекта , и беше взето решение за втората транснационална срещта по проекта.