ПГХВТ "Професор д-р Георги Павлов" – София

Доклад относно: получените и изразходвани средства към 31.03.2020г.

ПГХВТ „Проф.Д-р Георги Павлов”

Д О К Л А Д 

Относно: получените и изразходвани средства към 31.03.2020г.

                          С Заповед на Кмета на Столична Община са ни предоставени разпределените бюджетни средства за 2020 г. по дейности, както следва: 

                            Дейност 326  – 1 067 923,00 лв.

                            Дейност 338 –       15 817,00 лв.

                            Дейност 389 –            820,00 лв.                     

                         Постъпилите субсидии по приходната част на бюджета към м.03.2020г. са в размер на 445 542,00лв. и са извършени разходи, по държавна  дейност, както следва : 

 1. Средства за фонд работна заплата в размер на 88 030,00 лв.
 2. Разходи за персонала по извънтрудови правоотношения – 

705,00лв,

 1. Разходи за СБКО и представително облекло на педагогическия персонал – 16 657,00 лв.
 2. Обезщетения на персонала по Кодекса на труда – 181,00 лв.
 3. Разходи за задължителни осигурителни вноски от работодател – 

17 981,00 лв.

 1. Разходи за постелен инвентар и работно облекло – 2 800,00 лв
 2. Учебници и учебни помагала – 164,00лв.
 3. Разходи за материали – 13 195,00 лв.
 4. Разходи за вода, горива, ел.енергия и топлофикация в размер на  

7 516,00 лв.

 1. Разходи за външни услуги – 4 350,00 лв.
 2. Разходи за застраховане – 534,00 лв.
 3. Стипендии на ученици – 4 229,00 лв.

 

Общ разход към 31.03.2020г. – 156 342,00лв.

Изготвил доклада : Десислава Георгиева