ПГХВТ „Проф. д-р Георги Павлов” гр. София, тел. 02 822 91 00

 

Утвърдил:

Директор: Нели Стоянова

 

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА ПГХВТ „ПРОФ. Д-Р ГЕОРГИ ПАВЛОВ“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

 

    Правилата за работа в условията на COVID-19 включват необходимите условия за бърза и адекватна реакция при съмнение за заболели, както и да комуникира стъпките с цел възпитаване на спокойно и уверено поведение в случай на  COVID-19 в ПГХВТ . Това включва както мерки за подготовка за евентуална среща с вируса в училището, така и спазването на конкретни правила при наличие на симптоми или в случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на ученик или на член на колектива в училището:

 

 1. Обособяване на място за изолиране на ученик или лице с грипоподобни симптоми:
 • За малката сграда – здравен кабинет
 • За голямата сграда – кабинет №20
 1. Осъществяване на медицински филтър за наличие на грипоподобни симптоми  и  недопускане в сградата на училището на лица във видимо нездравословно състояние, всяка сутрин, като  това се извършва от дежурните учители и от учителите, които влизат в първия учебен час и могат да му подадат обратна информация за общото състояние на учениците и включва:
 • Мерене на температурата на двата входа на сградите на гимназията
 • Дезинфекция на ръцете
 • Наличие на маски
 1. Провеждане на разяснителна кампания от класните ръководители в часа на класа, за това как учениците да разпознават симптомите на COVID-19, за да може по-бързо да се определят потенциалните заболели.
 2. Дезинфекция на маси, чинове, бюра – преди часовете, през голямото междучасие и след часовете.
 3. Влизането и излизането в сградите на училището да се извършва без струпване на входа и при спазване на дистанция – по 1 ученик със спазване на дистанция 1,5м.
 4. На входовете на двете сгради да се поставят съобщения за задължително ползване на маски в сградите.
 5. Свободен режим за ползване на тоалетните.

 

 1. Максимално ограничаване на влизането на външни лица в сградата на училището чрез маркиране на зони за достъп на родители в двора и в близост до входа.
 2. Допускане на придружители на деца със СОП в училището при спазване на изискванията за физическа дистанция и дезинфекция. 
 3. Провеждане на занятията по ФВС навън. 
 4. Ограничаване на близката комуникация между учители и на престоя им в учителската стая.
 5. По-голяма част от комуникацията се осъществява в електронна среда (по телефон, електронна поща, платформи и др.), а при необходимост от пряка комуникация се спазват изискванията на физическа дистанция и носене на защитни маски или шлем.
 6. Комуникация с родителите се осъществява предимно с електронни средства, а индивидуалните срещи и консултации се провеждат по предварителна уговорка и при спазване на изискванията на МЗ.
 7. Провеждане на родителски срещи, събрания на Обществения съвет, общи събрания и педагогически съвети при нужда от пряка комуникация в по-голямо помещение, което гарантира спазване на правилата на МЗ.
 8. Непрекъснато проветряване на учебните стаи чрез отваряне на прозорците.
 9. Използване на ресурси от училищната библиотека с предварителна заявка, като 

 не влизат повече от двама ученици и да са на отстояние един от друг.

 1. Информиране на родителите при възникване на съмнение за случай на COVID-19, както и за последващите мерки.
 2. Максимално ограничаване на наемането на външни лектори за дейностите, които може да се осигурят от учители в училището.
 3. Попълване на задължителните здравни протоколи за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в училището и  наличие на един или повече симптоми при ученик (повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария и др.):
 4. Поведение при наличие на симптоми:
 • Ученикът се изолира незабавно в предназначено за такъв случай помещение, докато не се прибере у дома. 
 • На ученика се поставя маска.
 • Незабавно се осъществява връзка с родителите/настойниците и се изисква да вземат ученика, като се съобразяват с необходимите превантивни мерки (носене на маски за лице, използване на личен транспорт при възможност).
 • На родителите/настойниците се припомнят процедурите, които трябва да следват – да се избягва физически контакт и да се консултират със семейния лекар на ученика (първо по телефона) за преценка на здравословното му състояние и последващи действия съобразно конкретната ситуация, вкл. необходимост от провеждане на тест за нов коронавирус.
 • След като ученикът напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция в кратък срок с биоцид с вирусоцидно действие, при спазване на изискванията за дезинфекция.
 • Ученикът се допуска отново в присъствено обучение в училище само срещу медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здрав и това е допустимо.
 1. Действия на родителите в случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на ученик
 • Родителите информират директора на училището, който трябва незабавно да се свърже със съответната РЗИ и да ѝ предостави списък с учениците и учителите, които са били в контакт с ученика в съответствие с указанията на РЗИ.
 • В зависимост от броя на контактните лица мерките може да включват затваряне на една или няколко паралелки или на цялото училище.
 • Идентифициране на контактните лица и мерките, които да се предприемат в училището, се разпореждат от РЗИ и се предписват на директора на съответното училище. 

– Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от съответната регионална здравна инспекция в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 14-дневна карантина се поставят следните лица след извършена оценка на риска и определени като близки контактни:

– Ученици от същата паралелка – като родители/настойници се инструктират за провеждане на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ. 

– Учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.

– Други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.

– Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от два дни преди до 14-дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител на COVID-19 – от два дни преди до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода PCR. 

– Всички контактни лица се инструктират за провеждане по време на домашната карантина на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ. 

– При карантиниране на контактен ученик членовете на домакинството му се 

 1. След отстраняване на заразения ученик и съучениците му се извършва продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на всички повърхности,  предмети и помещенията, до които е имал контакт ученикът в последните 48 часа, след което стаята/помещенията може да се използват за учебни занятия.  
 2. Осигуряване на   психологическа подкрепа от психолог.
 3. В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на възрастен човек – преподавател или служител на гимназията, лицето информира директора на училището, който незабавно се свързва със съответната РЗИ, която извършва епидемиологично проучване с цел оценка на риска от разпространение на инфекцията в училището и в семейството и в зависимост от това се предприемат най-адекватните мерки за изолацията в конкретния случай.
 4. Директорът на училището предоставя на съответната РЗИ списък с учителите и 
 5. учениците, които са били в контакт с лицето в съответствие с указанията на РЗИ.
 6. Идентифицирането на контактните лица, както и мерките, които следва да се предприемат в училището, се разпореждат от РЗИ и се предписват на директора на съответното училище. 
 7. Характеристиките на сградите на гимназията позволяват затваряне на едната сграда на училището и провеждане на обучение само в другата сграда.
 8. Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от съответната регионална здравна инспекция в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 14-дневна карантина се поставят лица след извършена оценка на риска и определени като високорискови контактни:
 9. Учениците от паралелката, на които учителят е класен ръководител – родителите/настойниците се инструктират за провеждане на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ. 
 10. Учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.
 11. Други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.
 12. Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от два дни преди до 14-дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител на COVID-19 – от два дни преди до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода PCR. 
 13. Всички контактни лица се инструктират от ЗДУД – Виолета Славейкова за провеждане на наблюдение по време на домашната карантина за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и за навременно уведомяване на личните лекари и на РЗИ.
 14. Готовност на училището да превключи при необходимост към обучение в електронна среда от разстояние, като обучението се извършва в електронната платформа 

 

15.09.2020 г.

гр. София