ПГХВТ "Професор д-р Георги Павлов" – София

Доклад трето тримесечие на 2020

Д О К Л А Д 

Относно: получените и изразходвани средства към 30.09.2020г.

                          С Заповед на Кмета на Столична Община са ни предоставени разпределените бюджетни средства за 2020 г. по дейности, както следва: 

                            Дейност 326  – 1 067 923,00 лв.

                            Дейност 338 –       15 817,00 лв.

                            Дейност 389 –            820,00 лв.                     

                         Постъпилите субсидии по приходната част на бюджета към м.09.2020г. са в размер на 834 577,00лв. и са извършени разходи, по държавна  дейност, както следва : 

 1. Средства за фонд работна заплата в размер на 433 257,00 лв.
 2. Разходи за персонала по извънтрудови правоотношения – 

4 643,00лв,

 1. Разходи за СБКО и представително облекло на педагогическия персонал – 21 044,00 лв.
 2. Обезщетения на персонала по Кодекса на труда – 51 410,00 лв.
 3. Разходи за задължителни осигурителни вноски от работодател – 

98 492,00 лв.

 1. Разходи за постелен инвентар и работно облекло – 2 800,00 лв
 2. Учебници и учебни помагала – 164,00лв.
 3. Разходи за материали – 16 877,00 лв.
 4. Разходи за вода, горива, ел.енергия и топлофикация в размер на  

9 931,00 лв.

 1. Разходи за външни услуги – 19 865,00 лв.
 2. Разходи за застраховане – 534,00 лв.
 3. Стипендии на ученици – 23 744,00 лв.
 4. Разходи за ДМА – 8 086,00 лв.

Общ разход към 30.09.2020г. – 690 847,00лв.

Изготвил доклада : Десислава Георгиева