ПГХВТ "Професор д-р Георги Павлов" – София

Доклад първо тримесечие на 2021

Д О К Л А Д 

Относно: получените и изразходвани средства към 31.03.2021г.

                          С Заповед на Кмета на Столична Община са ни предоставени разпределените бюджетни средства за 2021 г. по дейности, както следва: 

                            Дейност 326  – 1 196 004,00 лв.

                            Дейност 338 –       11 385,00 лв.                     

                         Постъпилите субсидии по приходната част на бюджета към м.03.2021г. са в размер на 349 005,00лв. и са извършени разходи, по държавна  дейност, както следва : 

 1. Средства за фонд работна заплата в размер на 159 541,00 лв.
 2. Разходи за персонала по извънтрудови правоотношения – 

604,00лв,

 1. Разходи за СБКО и представително облекло на педагогическия персонал – 19 556,00 лв.
 2. Разходи за задължителни осигурителни вноски от работодател – 

38 444,00 лв.

 1. Разходи за постелен инвентар и работно облекло – 3 000,00 лв
 2. Учебници и учебни помагала – 126,00лв.
 3. Разходи за материали – 593,00 лв.
 4. Разходи за вода, горива, ел.енергия и топлофикация в размер на  

4 588,00 лв.

 1. Разходи за външни услуги – 6 695,00 лв.
 2. Разходи за застраховане – 523,00 лв.
 3. Стипендии на ученици – 9 972,00 лв.

Общ разход към 31.03.2021г. – 243 642,00лв.

Изготвил доклада : Десислава Георгиева