ПГХВТ "Професор д-р Георги Павлов" – София

ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.05-0003

ecf_pghvt

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО
И НАУКАТА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007-2013

Проекът се финансира от Европейския социален фонд и Република България

ПРОЕКТ : Лаборатория за иновации

 «Среща на образованието с бизнеса.»

 

Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.3.05 „Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите”

БЕНЕФИЦИЕНТ ПО ПРОЕКТА: Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Проф. Д-р Георги Павлов“ – гр. София, със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. „Захарна фабрика“, ул. „Хайдут Сидер“ № 10, представлявана от Нели Стоянова – Директор.

 • Продължителност на проекта: 17 месеца (до 27 януари 2015 г.) 
 • Общата стойност на проекта е  210 604,80 лева . 

ЕКИП ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ:

 • Нели Стоянова – ръководител
 • Малина Дичева – счетоводител
 • Венера Джонева – технически сътрудник
 • Диляна Георгиева – координатор

Обща цел: 

 • Изграждане на образователен парк в гимназията съвместно с работодател.
 • Aдаптиране на професионалното образование към потребностите на бизнеса.
 • Създаване на възможностите за учене през целия живот, с цел по-успешна социална и трудова реализация. 

Специфична цел: 

 •  Изграждане на   „ Лаборатория за иновации ” с нова модулна програма и визуализация на темите чрез разработване на мултимедийни приложения чрез компютърно базирано обучение. Те ще бъдат адаптирани към изискванията на работодателя партньор.
 • Създаване на условия за актуализиране на знанията и уменията и придобиване на нови компетентности на 8 учители и 153 ученици от гимназията. 

ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА:

 • « ТАНДЕМ-В » ООД Фирмата е лидер в производството на месни продукти от световен мащаб. Отговаря на всички европейски стандарти за качество. Вече 20 години  фирма „Тандем – В “ се е наложила с марката на продуктите, доверието на потребителите и общото одобрение на пазара.

Разполага с висококвалифицирани кадри и най-модерни технологии в производстения процес. Наскоро бе открит филиал на фирмата в САЩ (Чикаго).

Професионалната гимназия има традициони връзки с фирмата, в която се провеждат обучение по учебна и производствена практика  на учениците. Редица ученици намират реализация в нея и  други фирми в тази област на производството. Експерти от фирмата ще вземат участие в разработването на модулни програми, които ще са приложими в производството.

 • « АНИМЕКС-98 » ЕООД е специализирана в производството на шоколадови и захарни изделия. Част от дейностите в производственият процес се извършват ръчно (производсво на бонбони «троен лешник» и «пияни вишни»). Фирмата се стреми да възстанови традициите в ръчното шоколадово производство.

Професионалната гимназия има създадени традициони връзки с

« АНИМЕКС-98 » ЕООД, където учениците провеждат обучение по учебна и производствена практика. Част от  учениците намират професионална реализация във фирмата.

Експерти от фирмата  ще вземат участие в разработването на модулните програми

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА: 

Създаването на лабораторията за иновации в гимназията обхваща следните дейности:

 1. Ремонт на ателието.
 2. Закупуване на техника (7 броя таблети,интерактивна дъска, мултифункционално устройство, прожекционен екран,видео камера, 5 бр. мултимедии и други ).
 3. Внедряване на компютърно базирано обучение.
 4. Обучение на учителите за работа по новата програма и техника.
 5. Обучение на учениците за придобиване на нови умения и компетенности в съответствие с изискванията на работодателя.
 6. Разработване на учебна програма съвместно с работодателя с 4 модула при обучението по СИП :
 • Модул „Информационните технологии в управлението на производствения процес” – 25 часа.
 • Модул ”Системи за управление на безопастност и качество. Законови изисквания и международни стандарти” – 25 часа.
 •  Модул ” Разработване на нови продукти” – 25 часа.
 • Модул „Предприемачество и риск. Опазвне на околната среда” – 25 часа. 

7. Създаване на мултимедийни приложения – 2 броя.

8. Изготвяне на изпитни материали – тестове, казуси и задачи на базата на уроците от практиката.

УЧАСТНИЦИ В ПРОЕКТА:

Представители на целевата група са 8 учители от професионалната гимназия, преподаващи по информационни технологии, по професионална подготовка и предприемачество, 8 външни изпълнители и 153 ученици от 9-ти до 12-ти клас от следните специалности :

 • „Производство на захар и захарни изделия”
 • „Производство на месо и месни продукти и риба”
 • „Производство и преработка на мляко и млечни продукти”  

ЕКСКПЕРТИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО СИП:

 • инж. Мария Димитрова – старши учител 
 • инж. Албена Радомирова – учител 

ОБУЧИТЕЛИ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО РАЗРАБОТЕНАТА ПРОГРАМА:

 • инж. Мария Димитрова – старши учител 
 •  инж. Трендафилка Кънева – учител 
 •  Елена Георгиева – старши учител 

ОБУЧАВАНЕ НА УЧЕНИЦИ: 

Учениците ще бъдат разделени на 11 групи. Обучението им ще се извършва от:

 • инж. Нина Иванова 
 • инж. Нина Гарчева 
 • инж. Албена Радомирова 
 • Стефка Димитрова 

ОЧАКВАН ЕФЕКТ: 

 • Електронното обучение и иновационни продукти ще продължат да действат и да се използват в гимназията за обучение на новоприети ученици и на останалите учители повече от 1 година
 • Учебното съдържание ще се обновява бързо и лесно.
 • Ценни практически съвети ще се предоставят  на преминалите обучението учители.
 • Партньорът ще участва в поддържането на електронното обучение и ще продължи да споделя своя опит.

If you’ve do my homework for money http://domyhomework.guru been putting off getting your work to our review board, now’s the time to send it to us