ПГХВТ "Професор д-р Георги Павлов" – София

СПЕЦИАЛНОСТ “ПРОИЗВОДСТВО НА АЛКОХОЛНИ И БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ

ПРОФЕСИЯ: ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ в хранително-вкусовата промишленост


СПЕЦИАЛНОСТ “ПРОИЗВОДСТВО НА АЛКОХОЛНИ И БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ” (презентация)

 

В резултат на обучението по тази професия учениците придобиват знания и умения за:

  • управление и контрол на технологичните процеси в производството на пиво, вино, натурални сокове и газирани безалкохолни напитки
  • извършване на технохимичен и микробиологичен контрол на суровините, материалите и готовата продукция,

запознават   се с:

  • историята на лозарството и винопроизводството, лозаро-винарските райони в България, характерните за тях сортове грозде,
  • дегустацията като един точен израз на всички зрителни, ароматни и вкусови усещания,
  • основните методи на дегустация,
  • класическите подходи в съчетаването на храна и вино и сервирането им

Ежегодното провеждане на национални и международни форуми като „Винария”, „Дефиле на младото вино”, „DiVino”   и др. показва нарастващото развитие на производството на алкохолни и безалкохолни напитки. Всичко това обуславя необходимостта от висококвалифицирани кадри, обучени на съвременни технологии и техники, които да задоволяват нуждите на малки и големи фирми за производство на напитки.

Завършилите ученици получават трета степен на професионална квалификация  –          Техник-технолог  в производството на  алкохолни и безалкохолни напитки.

Към подготвените специалисти проявяват голям интерес фирмите, производители на алкохолни и безалкохолни напитки, за да изпълнят изискванията на Закона за храните. Съгласно Закона за храните във всеки обект за производство на храни трябва да работи лице, назначено по трудов договор, което притежава висше или средно специално образование в областта на хранителната промишленост

/Чл. 2. (2) Храни са и напитките, дъвката и всяко вещество, включително и водата след излизането й от водоснабдителните съоръжения при крайния потребител, вложена в храната при нейното производство, приготвяне или обработка, както и бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води./

Das gehört lesen Sie es hier zu einer erfüllten partnerschaft