ПГХВТ "Професор д-р Георги Павлов" – София

​НП „Заедно в изкуствата и в спорта“

За предстоящата учебна 2022/2023 година Професионалнагимназия по хранително-вкусови технологии „Проф. д-р Георги Павлов“ ще кандидатства за финансиране по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“
Модул 1. Изкуства
Модул 2. Спорт
В тази връзка и при получено финансиране ще бъдат сформирани следните групи:
Модул 1. Изкуства
Музикално изкуство – VII – XII клас – 2 групи, от минимум 5 ученици всяка
Модул 2. Спорт
Отбор волейбол – юноши VII – X клас – 15 ученици;
Отбор волейбол – девойки VII – X клас – 15 ученици;
В тази връзка Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Проф. д-р Георги Павлов“ търси следните специалисти:
1. Ръководител група „Музикално изкуство изкуство“ – 2 броя.
Ръководителите на групи могат да бъдат специалисти от самото училище в сферата на музикалното, танцовото и театралното изкуство, както и външни специалисти в дадената област.
Външните специалистите могат да бъдат от институции към Министерството на образованието и науката, от институции към Министерството на културата и др. В зависимост от спецификата на заниманията ръководител на група може да бъде външен специалист, педагогически специалист от училището или екип от външен специалист и педагогически специалист от училището.
2. Треньор по волейбол – 2 броя
Съгласно чл. 5 от Наредба № 24 от 5.11.2019 г. за условията и реда за организиране
и провеждане на тренировъчна и състезателна дейност на децата и учениците извън
учебния план учителите трябва да бъдат с професионална квалификация „учител по
физическо възпитание и спорт“ и/или „треньор“ по вид спорт, а външните специалисти
– лица, вписани в регистъра на треньорските кадри или в регистъра на спортно педагогическите кадри.