ПГХВТ "Професор д-р Георги Павлов" – София

Етичен кодекс

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ 

ПО ХРАНИТЕЛНО – ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ „Проф. д-р Георги Павлов”

ЕТИЧЕН КОДЕКС

НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

в ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ 

ПО ХРАНИТЕЛНО – ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ 

„Проф. д-р Георги Павлов”, гр.София

 

Въведение

Настоящият кодекс е създаден на основание чл.175,ал.1,2 и 3 от Закона за предучилищното и училищно образование и приет от Педагогическия съвет на проведено заседание No 16 на 14.09.2021г., съгласно чл.263,ал.1,т.14 от ЗПУО.

Етичният кодекс представя стандартите за морално поведение на работешите с ученици при изпълнение на професионалните задължения в ПГХВТ „Проф. д-р Георги Павлов”, гр.София.

Етичните правила се отнасят за училищната общност от педагогически специалисти, непедагогически служители, ученици и родители.

Нормативна основа:

Конвенция на ООН за правата на детето;

Европейска харта за правата на човека;

Конституция на РБ;

Закон за защита правата на детето;

Закон за предучилищното и училищно образование;

Стандарт за приобщаващо образование;

 

Раздел I

Основни положения

Чл.1. Този кодекс не допуска налагането на идеологически и религиозни доктрини, както и дискриминация на основата на пол, народност ,етническа принадлежност, религия, образование, възраст,здравословни проблеми, телосложение, семейно положение и индивидуални навици;

Чл. 2. Равнопоставеност, коректност и лоялност в отношенията, еднакви условия на труд ;

Чл. 3. Недопускане на двоен стандарт в управленските решения;

Чл. 4. Работещите с учащи се извършват дейността си компетентно, обективно, и добросъвестно, като се стремят непрекъснато да подобряват работата си в интерес на учениците и техните семейства;

Раздел II

Цели на кодекса

Чл. 5. Представя общите ценности и принципи, които преподаватели и служители трябва да знаят и спазват в своята практика: хуманност, законност, демократичност и зачитане правата на човека;

Чл. 6. Ангажира всички представители на учикищната общност в работа с добродетели с цел създаване на единна среда, в която всички да проявяват загриженост и уважение към останалите членове на общността;

Чл. 7. Създава спокойна и добронамерена среда за изграждане на личности;

Чл. 8. Подпомага процеса по разгръщане потенциала на всеки ученик и подкрепа за развитието на този потенциал;

Чл. 9. Насочва поведението и подпомага работещите с ученици в решаване на етични дилеми в своята практика.

Чл. 10. Очертава моралните отговорности на специалисти и служители към подрастващите, към семейството, помежду си и към обществото;

 

Раздел III 

Права и отговорности на участниците в училищната общност.

 

Глава I Лично поведение на работещите с подрастващите

Чл. 11.  (1) При изпълнение на служебните си задължения и в обществения си живот следват поведение, което не уронва престижа на ПГХВТ „Проф. д-р Георги Павлов”;

   (2)  Не допускат на работното си място поведение, несъвместимо с добрите нрави;
    (3)  Стремят се  да избягват в поведението си конфликтни ситуации, а при възникването им полагат усилия  да ги преустановят, запазвайки спокойствие и контрол над поведението си;
    (4) Спазват благоприличието и деловия вид в облеклото, съответстващи на служебното положение и на институцията, която представляват;

Чл. 12. Не могат да участват в скандални прояви,  които биха могли да накърнят престижа на ПГХВТ „Проф. д-р Георги Павлов”;
              Чл. 13.   Поставят пред своя ръководител открито и честно проблемите, с които се сблъскват в процеса на работа;.
                Чл. 14.  (1)  Противодействат на корупционни прояви и на други неправомерни действия в  училището;
    (2)  Не допускат да бъдат  поставени  във финансова зависимост или в друга обвързаност от външни лица или организации, не  приемат подаръци, услуги и пари  , които могат да повлияят на изпълнението на служебните им задължения и на  решенията им или да нарушат професионалните им  подходи по определени въпроси;
 .
                Чл15 Не могат да упражняват дейности, посочени в законодателството като несъвместими с техните задължения и отговорности, както и да получават доходи от такива дейности.
                 .

 

Глава II Професионално поведение на преподаватели и служители

     Чл. 16. (1) Длъжни са да спазват служебната йерархия и стриктно да изпълняват актовете и заповедите на  горестоящите органи;
        (2)  Не са длъжни да изпълняват нареждане, което засяга техните права, правата на съпруга или съпруг, роднини по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително.  В този случай  са  длъжни  незабавно да уведомят органа, от когото са получили нареждането.;   
     Чл. 17.  Не трябва да изразяват личнo мненияe по начин, който може да бъде тълкуван  като официална позиция на ПГХВТ „Проф. д-р Георги Павлов”. ; 
  Чл.18.  Не трябва да искат, приемат или разпределят подаръци, дарения, хонорари, услуги или други облаги за себе си или семейството си, за близки или колеги, които могат да доведат до пристрастност или да окажат влияние върху изпълнението на служебните им задължения, преценката или функциите им или да бъдат възнаграждени  за това;

    Чл.19. Не трябва да позволяват да бъдат поставяни или да изглеждат  поставени в положение на зависимост от когото и да било. Те също не трябва да вършат работата си по начин, допускащ влияние от друг;

Чл.20 (1)Опазват повереното им  имущество с грижата на добър стопанин и не допускат използването му за лични цели.
        (2) Информират своевременно непосредствения си ръководител за загубата или повреждането на повереното им имущество..
  Чл.21. В изпълнение на заеманата длъжност  трябва да осигурят ефективно, компетентно и икономично използване на собствеността, средствата, услугите и финансовите източници, които са им поверени. Те не трябва да бъдат използвани за лични цели или да бъдат предоставяни на трети лица, освен ако е изрично предвидено.
  Чл.22. Трябва да извършват необходимите действия за защита на сигурността и поверителността на информацията, за която са отговорни или  им  е известна. Използват  данните и документите  в училището единствено по повод изпълнение на служебните им задължения при спазване правилата за защита на информацията.


Глава III Взаимоотношения между колегите

Чл. 23. Изграждане и поддържане  на отношения на уважение, доверие, сътрудничество и коректност.
              Чл. 24. Обменяне на информация и ресурси, които имат отношение към благополучието на ПГХВТ „Проф. д-р Георги Павлов”  и правата на детето.
              Чл. 25. Утвърждаване на собствения и на колегите им  авторитет  чрез  лично поведение и чувство за отговорност
              Чл.26 Недопускане на действия, които биха уронили престижа на професията и   нетърпимост към подобни действия.
             Чл. 27.  Когато противоречията между колеги не могат да бъдат разрешени от самите тях, те търсят съдействието на непосредствения ръководител.


Глава IV Морални отговорности към учениците

Чл.28.  (1) Работещите с деца изпълняват своите функции, като се ръководят от основните ценности и принципи:
т.1Юношеството е изключително важен период от живота на човека;
т.2 Семейството е най- естествената среда за развитието на ученика;
т.3 Всеки ученик притежава неповторима уникалност и стойност;
т.4 На всеки юноша е гарантирано правото на : свобода на изразяване на мнение,свобода на мисълта, съвестта и религията;формиране на собствени възгледи и право да ги изразява свободно;
              Чл. 29. Всеки подрастващ има право на закрила срещу нарушаващите неговото достойнство методи на възпитание, физическо, психическо или друго насилие ;
              Чл.30. Всеки ученик  има право на закрила за нормалното му физическо, умствено, нравствено и социално развитие;

Чл. 31. Всеки юноша и всяко семейство заслужават да бъдат подпомогнати да развият пълния си потенциал;.
              Чл. 32. Във всички случаи да се защитават по най-добрия начин интересите на подрастващите;
              Чл. 33. Всеки ученик, попаднал в риск, има нужда от специална закрила за извеждането му от рисковата ситуация;
            Чл. 34. Да се  основава практиката на съвременните знания за юношеското развитие и познаването на индивидуалните особености на всеки юноша;
            Чл. 35. Да се разбира и уважава уникалността на всеки подрастващ;
            Чл. 36 Да има съобразяване със специфичната уязвимост на всеки ученик;.
            Чл. 37. Да се създава безопасна и здравословна среда, която стимулира социалното, емоционалното и физическото развитие на учениците;
            Чл. 38. Да се подкрепя правото на подрастващите на свободно изразяване на мнение по всички въпроси от техен  интерес;
            Чл. 39. Да се работи в най-добрия интерес на ученика;.
            Чл. 40. Да се осигурява на учениците с увреждания и СОП равни възможности за достъп до адекватни грижи и образование;
            Чл. 41. Да не се участва в практики, които не зачитат достойнството на юношите или са опасни и вредни за физическото и емоционално им здраве и развитие;
         
            Чл. 42. При съмнение за малтретиране да се уведомят органите за закрила на детето и да се следи дали са предприети необходимите мерки;
          Чл. 43. Когато друго лице изкаже подозрения за малтретиране на дете, да му се окаже пълно съдействие за предприемане на подходящи действия за закрила на детето.
          Чл. 44. Когато се разбере за действия или ситуации, които заплашват здравето и сигурността на ученици  да се   информират органите по закрила на детето.
          Чл.45 Да се опазва личната информация за възпитаниците и техните семейства и да се ползва  само и единствено в техен интерес във връзка и по повод на изпълнение на моралните  и служебните  ангажименти. 


Глава V Нравствено поведение на подрастващите

Чл.46. Личната морална отговорност на учениците означава:

  1. Да се учат колкото може по-добре, да развиват личностния си потенциал;
  2. Да не решават конфликтите с насилие;
  3. Да спазват правилника за дейността на училището;
  4. Да уважават различията в мненията на другите хора;
  5. Да оказват безкористна помощ на съучениците си;

Чл.47 Приятелски отношения между подрастващите-основни правила:

  1.       Да не употребяват нецензурни изрази в общуването си;
  2.       Да не заговорничат един за друг;
  3.       Да разрешават конфликттите си по неагресивен начин.

Глава VI Морални задължения на училищната общност към семейството

Чл. 48 (1)Първостепенна отговорност на персонала е подпомагане на семейството при отглеждането и възпитанието на децата;
(2)  Зачитане достойнството на всяко семейство и неговата култура, обичаи, език и убеждения;
(3)/  Уважаване ценностите на семейството при отглеждане и възпитание на децата и правото му да взема решения за своите деца;

(4)  Информиране на семейството за всички решения, отнасящи се до детето и  за начина, по който се работи с него;
              Чл. 49.Да .не се позволява и  участва в изследвания, които по някакъв начин могат да застрашат здравето, образованието, развитието или благополучието на дететo;.
              Чл. 50 Да не се използват  отношенията със семейството за лично облагодетелстване;
              Чл. 51. Осигуряване конфиденциалност на информация и зачитане правото на семейството на личен живот с изключение на случаите на малтретиране и лоша грижа;
              Чл. 52. Разкриването на поверителна информация за детето може да стане само с разрешение на семейството. В случаите на конфликт между членовете на семейството  да се работи открито, споделяйки наблюденията си за детето с цел всички включени страни да вземат информирано решение, като стриктно се въздържат от вземане страна в конфликта.


Глава VII Етични отговорности към обществото

Чл. 53. Да се работи за създаване на сигурна обществена среда, в която детето да получава адекватни здравни грижи, храна, подслон, възпитание и да живее без насилие.
              Чл. 54. Да се работи за подобряване на сътрудничеството между организациите, както и за интердисциплинарното взаимодействие между професиите, които имат отношение към благополучието на децата и семейството.
              Чл. 55. Да се съдейства за повишаване степента на разбиране на децата и техните нужди от обществото.
              Чл. 56. Да се работи за популяризиране правата на децата, както и за повишаване чувствителността на обществото към нарушаването им.
              Чл. 57.. Да се  работи в подкрепа на законите и политиките, които подпомагат благополучието на децата и семействата им ;


Глава VIII  ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ СТРУКТУРИ НА РАЙОН „ИЛЕНДЕН”, СТОЛИЧНА ОБЩИНА, РУО СОФИЯ-ГРАД , МОН и НПО

Чл. 58. (1)Преподавателите и служителите  подпомагат органите  на държавна и местна власт с висок професионализъм, безпристрастност и активност при разработването и провеждането на държавната политика, както и при изпълнението на взетите решения и осъществяването на  правомощията им;
    (2) Когато правят предложения пред органите на държавната и местната  власт, работещите с учащи се предоставят цялата информация, отнасяща се до вземането на конкретно решение,
3) Отговарят на поставените въпроси съобразно функциите, които изпълняват, като при необходимост пренасочват  въпросите към друг служител, притежаващ съответната компетентност.
              Чл. 59.  Работещите  предоставят исканата информация от органите на държавната и местната  власт  бързо, точно и коректно, освен ако изрично не е посочено друго в нормативен акт, засягащо поверителната информация. В тези случаи се иска разрешение от Директора на училището;
              Чл. 60.Персоналът akтивно съдейства за осъществяване на партньорски отношения с НПО и органите на държавната и местната власт.

Раздел IV 

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

              Чл.61. Конфликт на интереси възниква, когато работещите  имат  личен интерес, който им влияе до толкова, че пречи на безпристрастното и обективно вземане на решения или изпълнение на служебни задължения( 1) Училищната общност трябва да избягва всякакви ситуации, които могат да доведат до конфликт на интереси. При появяването на такъв конфликт  тя е длъжна да информира веднага ръководителя си.
(2) Преподавателите не могат  да използват служебното си положение за лично и на семейството си облагодетелстване,  давайки платени уроци по принуда.
(3) Работещият не трябва да допуска възможност друг  да го постави в реален или предполагаем конфликт на интереси.
(4) В случай на вече възникнал конфликт на интереси и само съобразно с нарежданията на ръководителя , работещият може да се оттегли от служебните  си задължения, които са причина за възникването на конфликта.


Раздел V 

КОМИСИЯ ПО ЕТИКА


          Чл.62. (1) За спазването на Етичния кодекс и разрешаване на възникнали с приложението му казуси   в ПГХВТ „Проф. д-р Георги Павлов” – гр. София   се  създаде  Комисия по етика.
(2) Членовете й се избират от Педагогическия съвет за срок от три години;
(3) Комисията се избира в срок до един месец  след утвърждаването на Етичния кодекс от Педагогическия съвет;
          Чл.63.(1)Комисията по етика разглежда  жалби, свързани със спазването на този кодекс и дава задължителните му тълкувания ;
(2)Комисията по етика приема Правила за дейността си, които се утвърждават на заседание на Педагогическия съвет;
          Чл.64 Всеки заинтересован член може да внесе жалба в Комисията по етика.
          Чл.65.(1)Комисията по етика разглежда постъпилите жалби и се произнася с мотивирано становище най-късно в едномесечен срок от постъпването им.
 (2) Непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ за налагане на санкция.

Чл.66. При конфликт между преподавател и родител в заседанието се поканва член на родителския актив;
              Чл.67. Комисията по етика е длъжна веднъж годишно да отчита дейността си пред Педагогическия съвет на в ПГХВТ „Проф. д-р Георги Павлов”.

 

Раздел VI 

САНКЦИИ И ОТГОВОРНОСТИ

Чл68.. Санкциите по този кодекс се налагат с цел да се осмислят , да не се повтавят нарушения на етичните норми и да се въздейства възпитателно върху останалите членове;

Чл.69.. Санкциите са:

  1. Писмено  уведомление на работещия и даване публичност на случая;
  2. Предоставяне на становище по проблема до работодателя, който може да наложи дисциплинарно наказание съгласно Кодекса на труда и Правилника за устройство и дейността на училището.

Настоящият етичен кодекс е отворен документ, подлежащ на непрекъснато развитие и обогатяване.