ПГХВТ "Професор д-р Георги Павлов" – София

ПРОЕКТИ

  1. Лаборатория за иновации. «Среща на образованието с бизнеса.» финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.3.05 „Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите”
  2. „Ученически и студентски практики”- финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд
  3. „Създаване на достъпна архитектурна среда“. Изградена е достъпна среда за хора с увреждания – рампа и прилежаща инфраструктура.
  4. „ИКТ в образованието“. Изградени са 18 терминални станции в 2 компютърни кабинета.
  5. „ Мярка без свободен час”

Das ist beim lernen in kollokationen und thematischen wortfeldern www.schreib-essay.com/hausarbeit/ der fall